Podmienky použitia

1. Podmienky

Vstupom na tieto webové stránky, súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, Je zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a známkového práva.

2. Použitie License

 1. Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (informácie alebo softvér) na internetových stránkach Grafické Security Systems Corporation pre osobné, iba pre nekomerčné prechodné prezeranie. Jedná sa o udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používajú materiály pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre akúkoľvek verejnú displej (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúšať sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach Grafické Security Systems Corporation;
  4. odstráňte autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy z materiálov; alebo
  5. previesť materiály na inú osobu, alebo “zrkadlo” Materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia končí automaticky, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok a môže byť ukončená Graphic Security Systems Corporation kedykoľvek. Po zrušení vášho prezeranie týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie, musíte zničiť všetky stiahnuté materiály vo svojom držaní či už v elektronickej alebo tlačenej forme.

3. dementi

 1. Materiály na webových stránkach Grafické Security Systems Corporation sú poskytované “ako je”. Grafický Security Systems Corporation neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalší, Grafické Security Systems Corporation nezaručuje ani žiadne vyhlásenie ohľadom presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosť používanie materiálov na svojej internetovej stránke alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade Grafické Security Systems Corporation ani jej dodávatelia zodpovednosť za žiadne škody (počítajúc v to, bez obmedzenia, odškodnenie za stratu dát alebo zisku, alebo v dôsledku prerušenia podnikania,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke Grafické Security Systems Corporation, aj keď grafický Security Systems Corporation alebo grafický Security Systems Corporation autorizovaného bolo oznámené ústne, alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie predpokladaných záruk, alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo nepriame škody, tieto obmedzenia sa nemusí vzťahovať na vás.

5. Revízia a Errata

Tieto materiály sa objaví na webových stránkach Grafické Security Systems Corporation by mali zahŕňať technický, typografické, alebo fotografické chyby. Grafické Security Systems Corporation nezaručuje, že by niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, kompletné, alebo prúd. Grafické Security Systems Corporation môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Grafické Security Systems Corporation nie je, však, žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. Links

Grafické Security Systems Corporation nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojich internetových stránkach, a nie je zodpovedný za obsah takéhoto odkazovaných stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by grafické Security Systems Corporation webe. Použitie takéhoto pripojenej webovej stránky je na vlastné riziko užívateľa.

7. Podmienky používania stránok Úpravy

Grafické Security Systems Corporation môže revidovať tieto podmienky na užívanie svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte byť viazaný podľa aktuálnej verzie týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webové stránky Grafické Security Systems Corporation sa riadi zákonmi štátu Florida bez ohľadu na jeho kolíznych noriem.