Syarat-syarat Penggunaan

1. Terma

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh laman web Terma dan Syarat Penggunaan, semua undang-undang dan peraturan yang diguna pakai, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan cap dagangan undang-undang.

2. Penggunaan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk sementara memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web Grafik Security Systems Corporation kerana peribadi, tontonan sementara bukan komersil sahaja. Ini adalah pemberian lesen, tidak pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  2. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau bagi apa-apa paparan awam (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba untuk menyusun atau reverse engineer mana-mana perisian yang terkandung di laman web Grafik Keselamatan Sistem Perbadanan;
  4. mengeluarkan apa-apa hak cipta atau ulasan proprietari lain dari bahan-bahan; atau
  5. memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau “cermin” bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Keselamatan Grafik Systems Corporation pada bila-bila masa. Apabila menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web Grafik Keselamatan Sistem Perbadanan disediakan “sebagai adalah”. Grafik Security Systems Corporation tidak memberi jaminan, dinyatakan atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa had, waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak. Lanjut, Grafik Security Systems Corporation tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web Internet atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau pada mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Had

Dalam apa keadaan pun Grafik Security Systems Corporation atau pembekalnya akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (Termasuk, tanpa had, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan,) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Internet Grafik Keselamatan Sistem Perbadanan, walaupun Grafik Sistem Keselamatan Perbadanan atau Keselamatan Grafik Systems Corporation wakil diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis kemungkinan kerosakan itu. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau bersampingan, batasan-batasan ini mungkin tidak dikenakan kepada anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Grafik Keselamatan Sistem Perbadanan boleh termasuk teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. Grafik Security Systems Corporation tidak menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan dalam laman web adalah tepat, lengkap, atau semasa. Keselamatan Grafik Sistem Perbadanan boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Grafik Security Systems Corporation tidak, Walau bagaimanapun, membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

Grafik Security Systems Corporation telah tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh Keselamatan Grafik Systems Corporation tapak. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan ini adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Laman Terma Penggunaan Pengubahsuaian

Keselamatan Grafik Systems Corporation boleh menyemak semula terma-terma penggunaan untuk laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan.

8. Undang-undang

Mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan laman web Grafik Keselamatan Sistem Perbadanan akan ditadbir oleh undang-undang Negeri Florida tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.