<មួយ href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=km&u=http://graphicsecurity.com/?page_id=7337&lang=km&usg=ALkJrhh3oGV5pNugsp4ZToe7YzSGsX4XBg">Privacy គោល​ន​យោ​បាយ

ភាពឯកជនរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីយើង. ដូច្នោះ, យើងបានបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងលំដាប់នេះសម្រាប់អ្នកដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូល, ការប្រើ, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការបង្ហាញនិងធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន. ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើង.

  • មុនពេលឬក្នុងពេលនៃការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះ, យើងនឹងកំណត់ពីគោលបំណងដែលត្រូវបានប្រមូលព.
  • យើងនឹងប្រមូលនិងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្អែកតែការជាមួយគោលបំណងនៃការបំពេញគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ដោយយើងនិងសម្រាប់គោលបំណងដែលឆបគ្នាផ្សេងទៀត, លុះត្រាតែយើងទទួលបានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធឬដូចដែលតម្រូវដោយច្បាប់.
  • យើងនឹងរក្សាតែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលវែងដូចដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញគោលបំណងទាំងនោះ.
  • យើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយមធ្យោបាយស្របច្បាប់និងសមរម្យនិង, ដែលជាកន្លែងដែលសមរម្យ, ជាមួយនឹងចំណេះដឹងឬការយល់ព្រមរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ.
  • ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងដែលវានឹងត្រូវបានប្រើ, និង, ដើម្បីជាវិសាលភាពដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះ, គួរតែត្រឹមត្រូវ, ពេញលេញ, និងឡើងទៅកាលបរិច្ឆេទ.
  • យើងនឹងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយការការពារសន្តិសុខសមហេតុផលនឹងការបាត់បង់ឬចោរដែលលួច, ព្រមទាំងការចូលដំណើរការគ្មានការអនុញ្ញាត, ការបង្ហាញ, ការចម្លង, ការប្រើប្រាស់ឬការកែប្រែ.
  • យើងនឹងធ្វើឱ្យអាចប្រើបានងាយស្រួលដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះ.

យើងប្តេជ្ញាធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ទាំងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាឱ្យបានថាការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានការពារនិងរក្សា.