TestSite

- CDEA | PRIVATE -

SecureMessage
del CDEA
Secure missatge s'envia a
destinatari autoritzat.
Un cop rebuda per usuari autoritzat, missatge pot ser descodificat i llegir.
-Descodificador gràfic Concept-