Điều khoản sử dụng

1. Điều kiện

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi áp dụng luật bản quyền và thương hiệu.

2. sử dụng giấy phép

 1. Bạn có quyền tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web đồ họa hệ thống an ninh của Tổng công ty cho cá nhân, chỉ phi thương mại xem tạm. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn có thể không:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các vật liệu;
  2. sử dụng các nguyên vật liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm có trên trang web đồ họa hệ thống an ninh của Tổng công ty;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc là
  5. chuyển các tài liệu cho người khác hoặc “gương” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể được chấm dứt bởi hệ thống Tổng công ty an ninh đồ họa bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ tài liệu tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

 1. Những tài liệu trên trang web đồ họa hệ thống an ninh của Tổng công ty được cung cấp “như là”. Đồ họa Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh không đảm bảo, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán ngụ ý, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền. Thêm nữa, Đồ họa Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến độ chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang này.

4. Hạn chế

Trong trường hợp không có đồ họa Hệ thống an ninh Tổng công ty hoặc các nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (kể cả, không giới hạn, thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet Đồ họa Security Systems Corporation, thậm chí nếu Graphic Security Systems Corporation hoặc một Tổng công ty Hệ thống An ninh Graphic ủy quyền đại diện đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số điều luật không cho phép giới hạn bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Các phiên bản và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web đồ họa hệ thống an ninh của Tổng công ty có thể bao gồm kỹ thuật, in ấn, hoặc lỗi chụp ảnh. Đồ họa Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, hoàn thành, hoặc hiện tại. Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh đồ họa có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Đồ họa Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh không, Tuy vậy, thực hiện bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Đồ họa Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh đã không xem xét tất cả các trang web liên kết đến trang web của mình trên Internet và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi an Graphic Systems Corporation của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người sử dụng.

7. Điều khoản trang web sử dụng Modifications

Công ty Cổ phần Hệ thống an ninh đồ họa có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web đồ họa hệ thống an ninh của Tổng công ty sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước của Florida mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.