Podmienky použitia

- GSSC Zrieknutie -

1. Podmienky

Vstupom na tieto webové stránky, súhlasíte byť viazaný týmito podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, Je zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a známkového práva.

2. Použitie License

 1. Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (informácie alebo softvér) na internetových stránkach Grafické Security Systems Corporation pre osobné, iba pre nekomerčné prechodné prezeranie. Jedná sa o udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používajú materiály pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre akúkoľvek verejnú displej (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúšať sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach Grafické Security Systems Corporation;
  4. odstráňte autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy z materiálov; alebo
  5. previesť materiály na inú osobu, alebo “zrkadlo” Materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Graphic Security Systems Corporation at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on Graphic Security Systems Corporation’s web site are providedas is”. Graphic Security Systems Corporation makes no warranties, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalší, Grafické Security Systems Corporation nezaručuje ani žiadne vyhlásenie ohľadom presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosť používanie materiálov na svojej internetovej stránke alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade Grafické Security Systems Corporation ani jej dodávatelia zodpovednosť za žiadne škody (počítajúc v to, bez obmedzenia, odškodnenie za stratu dát alebo zisku, alebo v dôsledku prerušenia podnikania,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke Grafické Security Systems Corporation, even if Graphic Security Systems Corporation or a Graphic Security Systems Corporation authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Graphic Security Systems Corporation’s web site could include technical, typographical, alebo fotografické chyby. Grafické Security Systems Corporation nezaručuje, že by niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, kompletné, alebo prúd. Grafické Security Systems Corporation môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Grafické Security Systems Corporation nie je, však, žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. Links

Grafické Security Systems Corporation nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojich internetových stránkach, a nie je zodpovedný za obsah takéhoto odkazovaných stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by grafické Security Systems Corporation webe. Použitie takéhoto pripojenej webovej stránky je na vlastné riziko užívateľa.

7. Podmienky používania stránok Úpravy

Grafické Security Systems Corporation môže revidovať tieto podmienky na užívanie svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte byť viazaný podľa aktuálnej verzie týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webové stránky Grafické Security Systems Corporation sa riadi zákonmi štátu Florida bez ohľadu na jeho kolíznych noriem.