ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮಗಳು & ನಿಯಮಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಗ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.