ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੋਨ ™

ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਟੋਨ ਗਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ Indicia.