ນະ​ໂຍ​ບາຍ FCPA

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ, ແຕ່ ການຕິດຕາມ ແລະພາກແມ່ນເປີດ.