ලේඛන ආරක්ෂක

GSSC’s history in document security is quite extensive and dates back over 40 වසර. In that time, we have protected numerous documents such as visas, විදේශ ගමන් බලපත්ර, driver licenses, tax stamps, postage stamps, banknotes, coins, lottery tickets and various vital documents. With the constantly changing environment, we continue to develop new anti-counterfeiting technologies to meet the needs of our customers.

VIPHOTO®

පුද්ගලීකරණය කරන අවස්ථාවේ දී ඡායාරූප තුළට කාවැද්දිය අද්විතීය රහසිගත දත්ත සමඟ විචල්ය හැඳුනුම්පත විශේෂාංගය.

  • ඡායා ආෙද්ශ & තොරතුරු පළුදු ආරක්ෂාව
  • ලේසර් කැටයම් කැපීමේ ඇතුළු බොහෝ පුද්ගලාරෝපණය උපකරණ සමග අනුකූල
  • පකාශ ශක්තිය හා ඩිජිටල් decodable

DOC-U-LOK®

මානව කියවිය හැකි දත්ත සමග එබ්බවූ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් රහසිගත දත්ත සමඟ ඉල්ලුම විචල්ය ලක්ෂණය මත.

  • දත්ත හා තොරතුරු දිනයන් වෙනස් පළුදු ආරක්ෂාව
  • ලේසර් කැටයම් කැපීමේ ඇතුළු බොහෝ ඩිජිටල් මුද්රණ සමග අනුකූල
  • පකාශ ශක්තිය හා ඩිජිටල් decodable

DATASCREEN SI®

එවැනි අවතාරයක් හැඳුනුම්පත ඡායාරූප සහ මුද්රා රූප තුළට කාවැද්දිය රහසිගත microtext සමග විචල්ය විශේෂාංගය.

  • දත්ත හා තොරතුරු දිනයන් වෙනස් පළුදු ආරක්ෂාව
  • පහසුවෙන් සම්මත විශාලනයක් සහිත බැලීමෙන් සහතික ෙකොට
  • බොහෝ මුද්රණ හා පුද්ගලීකරණය උපකරණ සමග අනුකූල