ទំ​ន​ក់​ទំនង

សូម​ទាក់ទង​មក​យើង​ដើម្បី​រៀន​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ផលិតផល​និង​ដំណោះស្រាយ turnkey រប​​ស់​យើង. យើង​នឹង​ស្រឡាញ់​ឱកាស​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អ្នក.

CONTACT ADDRESS

ក្រាហ្វិក​សន្តិសុខ​ប្រព័ន្ធ​សាជីវកម្ម
4450 jog ផ្លូវ
បឹង​តម្លៃ, FL 33467

CONTACT DETAILS

Scott Perkins, Chief Operating Officer
866-355-2772 | 561-966-0501
sperkins@graphicsecurity.com

OFFICE HOURS

9:00 ព្រឹក​ដល់ 5:00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃ​ចន្ទ​ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ