වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා BrandMark අඩවිය වෙත යන්න.

දැනට පවත්නා අතිනවීන හා භාවිතා කිරීමට පහසු ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ව්යාජ නෝට්ටු විරෝධී පද්ධතිය.

කට ක පේටන්ට් නිෂ්පාදන 35 උසස් ආරක්ෂක විශේෂාංගයක් පර්යේෂණ වසර & වර්ධනය.