ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് ™

ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ