കൂടുതലറിയാൻ BrandMark സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.

ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ-വ്യാജ വിരുദ്ധ ലഭ്യമായ സിസ്റ്റം.

അവസാനിച്ചുവെന്ന പേറ്റന്റ് ഉൽപ്പന്നം 35 വിപുലമായ സുരക്ഷാ സവിശേഷത ഗവേഷണത്തിന് വർഷം & വികസനം.