نام تجاری علامت گذاری به عنوان ™

یک زن با استفاده از یک تلفن هوشمند