برو به سایت BrandMark برای کسب اطلاعات بیشتر.

The most sophisticated and easy to use smartphone anti-counterfeiting system available.

محصول ثبت شده از بیش از 35 سال تحقیق از ویژگی های امنیتی پیشرفته & توسعه.