ගැන

GRAPHIC SECURITY SYSTEMS CORPORATION (GSSC)

GSSC is an anti-counterfeiting technology company that provides state-of-the-art document security and brand protection solutions. GSSC සීමා මායිම් නොමැතිව ඔබගේ දැනට පවතින නිර්මාණ හා ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් ගැලපෙන බව රේගු ගැලපෙන ආකාරයට සකස් විසඳුම් විශේෂඥ.

උසස් ඔප්ටිකල් එක්තරා විදියකට, මෙන්ම මත පදනම් වූ ස්ථානයේදීම ස්මාර්ට් ෆෝන් භාවිතයෙන් අනන්යතාවය තහවුරු කරගැනීම පහසු, GSSC ලක්ෂණ ලොව පුරා සන්නාමය නිෂ්පාදන හා ලිපි ලේඛන බිලියන මත භාවිතා කරන සමහර හේතු වේ. GSSC පුරා ආරක්ෂාව මුද්රණය සමාගම් හා ප්රධාන සංගත බලයලත් රජයේ පේටන්ට් බලපත්රය ආරක්ෂක තාක්ෂණය ලබා දී ඇත 40 වසර.

ඇල්ෆ්රඩ් V. Alasia, අපගේ නිර්මාතෘ සහ නව නිපැයුම්කරු මැද භාගයේ 70 ගණන්වල මේ වලි කෑ Indicia® ක්රියාවලිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්රය හා ලේඛන ආරක්ෂක සහ නිෂ්පාදන භාවිතයෙන් අනන්යතාවය තහවුරු කරගැනීම සඳහා මෙම තාක්ෂණය වාණිජකරණය පුරෝගාමී. එදින සිට, GSSC පුළුල් පර්යේෂණ කටයුතු ආරක්ෂක මුද්රණය ක්ෂේත්රයේ කර්මාන්තයක් නායකයා ලෙස සමාගමේ දිගු කලක් තිස්සේ තහවුරු තත්ත්වය පමණක් ශක්තිමත් වී ඇති බොහෝ නව නිෂ්පාදන හා පේටන්ට් බලපත්ර දී තිබෙනවා.