ഓരോ നിങ്ങളുടെ ലോകം പരിരക്ഷിക്കുന്നു 35 വർഷം.

ഗ്രാഫിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് കോർപ്പറേഷൻ (GSSC) has provided its patented technology, Security Indicia™ സർക്കാരിന് മുപ്പതു-അഞ്ചു വർഷം ആഗോളതലത്തിൽ സുരക്ഷാ പ്രിന്റിങ് കമ്പനികൾ പ്രധാന കോർപ്പറേഷനുകൾ അംഗീകൃത. GSSC has a depth of experience that began in traditional banknote printing and has since extended into numerous verticles within the പ്രമാണം സുരക്ഷ ഒപ്പം ബ്രാൻഡ് സംരക്ഷണം മേഖലകൾ.

നിരവധി ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡിജിറ്റൽ ആധികാരികത പരിഹാരങ്ങളും innovators, GSSC’s constantly evolving technologies have continued to provide high quality security solutions that are tailored to protect products and documents against counterfeiting.

GSSC കുറിച്ച്